ێ          ی     ی坘     ییی

    emrro                                                                             ی ێ یی

 

 

             

 • ێی ͘ەی ەێ ە ڕیی ϐی ێ ۆ ەەەی ەەۆیی یەی ەەییە
 • ە ͘ەی یی ەێ ەی ێ ەێێ
 • ەە ەی јی ی坘 ی ەەی یەی ەەی 坘
 • یی (ەی ەјیی) ە ەە
 • ەە ێێی ەەی ە
 • ێەی ۆییی یی ۆ ۆڕێ ە ی (ییی ەەیی ) ۆ ''ۆی ی'' ە
 • ۆ ی ی ێ ێی ۆ坘 یی ێی!
 • ǁǘییەەی ١٦ی یی یەەی یەێی!
 • ώ ە ەڕەەی ەڕی ͘ەی ەی ۆە ەڵی ەەی. ەی ەەۆیی
 • یۆییە ǎەیە ۆ ۆی ڕ ەی ەی ی ǁیی
 • ڕۆ:

   

  ەە ەەڵ یە ڕ ە ۆۆԘەی

  ''ڤێە ەی''.

   

   

   

   

   

  من بە کاتی هەولێر. نیگار نادر ..... ...... ........ ...... ..... ...... ..... ...

   

   

   

  سەمای سەفەری پیاوێک. کەریمۆک ...... ...... .....       .. ..... ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ەی ە یڵی ۆڕەی . ی..... ..... ..... .... .... .... .... ... .. .... ...... .....

   

   

   

  ەیەییە ەێییەی ێ ۆ ی. ە ڵ.. .. .... ...... .....

   

   

   

  ەە ێێی ەەی ە. ..... ..... ..... .... .... .... .... ... .. .... ...... .....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  رشتەی مرواری. عەلائەدین سەجادی ...... ...... .....       .. ..... ...

   

   

   

   

   

   

   

   

  . ێ ەە ..... ... ..... ..... ...... .... ..... ... ...... .... ...

   

   

   

   

   

  لە سۆراخی لافاوی نوحدا. ە ێ ....... .... .... .... .........

   

   

   

   

   ەەڕە

   

  مۆسیقا ژەنین بێ ئامێر! ...... ..... ....... ....... ..... ..... .... .... .... ....... ....... ......

   

   

   

   

   

   

  دوا وێنە. بەکر عەبدولڕەحمان ..... ....... ......... ......... ....... ...... ...... ........ ..... ......

   

   

   

  یۆی ڵ یۆ ԁیی. ە ڵ ......... ....... ...... ...... ........ ..... ......

   

   

   

   

  ییەی ێی ەەی ۆ ڵ. ە ڵ ....... ..... ...... ....... ........ ...............

   

   

   

   

  ٢٢ ی ەیی ە ییە. ......... ....... . ....... ........ ...............

   

   

   

  ەەی ی ە ۆڤە. یی ەی. ....... ........ ...............

   

   

   

   ǐی ǐیی

   

  ǁǘییەەی ١٦ی یی یەەی یەێی! دارا خونچە ...... .... ..... .. ..... ..... ...... ...

   

   

   

   

   

   

   

  پیرۆزبێ رۆژی جیهانیی مامۆستایان. رەزا ساڵح ....... ....... ..... .... ... ..... ..... .....

   

   

   

   

   

  ەڵێ ۆ ەی ی . ەی .......... ....... ...... ..... ..... ...............

   

   

   

   

   

   یییی یی

  b

   

   

   

   

  درەختی بنکۆڵ کراو. ە ەی ێ ........ ..... ...... .... .....

   

   

   

  سروودی من. ە ڵ ... .......... ........ ........ .... ........ .....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ەە. ەی ەی ... ..... ...... ..... ..... ..... ... .... .... ...

   

   

   

   

  ی ۆی ەە ەێە. ی ..... .... .... . ..... ......

   

   

   

   

   

  ی ڕێیی ڕۆ: www.emrro.com/eme.htm

   

   

  .ڵڕی ڕۆ ێ坁ێی ی坘ی ۆی ێی坝 ی (ڕۆ) ی坘ی ی ١٥\٨\١٩٩٤ ی ێ э栠