ێ          ی     ی坘     ییی

    emrro                                                                             ی ێ یی

 

 

             

 • ۆی ʁیی ی یە ی ەی ۆڤ ە ۆێی یییەە!
 • ''ۆەڵ ە ە'' ۆڕێە یە ەە یی. ێەی ۆییی ۆ
 • ǘییەی ۆ ە ەсی یی ͘ی ە
 • ǐەیێ ە ەەی ەی ەەی ώی ەیی
 • ەە ی ەی یۆ یی! ییۆی ەە١
 • ەەەјی ەی ۆەڵی ەەە. ۆەڵەی ی ۆڤی
 • ''ڵەڕی ەڕۆ'' ی ١١ ڵەی ەەی ۆی ǐی
 • ە ڕە یێ ە ێە . ۆەڵەی ی ۆڤی
 • ە یەی ۆی ێەی ییی ێەە. ۆەڵەی ی ۆڤی
 • ەەی ەە ە یی ەە ە یە ͘ەی ەێی . ییۆی ەە
 • ی Ϙی ێی ی 坘ی!
 • ڕۆ:

   

   

   

  درەختی بنکۆڵ کراو. ە ەی ێ ........ ..... ...... .... .....

   

   

   

  سروودی من. ە ڵ ... .......... ........ ........ .... ........ .....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ێیی ە ی ..... ..... .. ....... ....... ...... ..... ...... .... .. ........ ..... .....

   

   

  ەێەی یی ە ەەی ڵ. ە ڵ ..... ...... ...... ...... ....... .......

   

   

   

  بازاڕی (مەلزەمە)! ە ی ...... .............. ......... ....... ......... ............. ..........

   

   

   

   

  ۆ! بەکر عەبدولڕەحمان ...... .... ........ ....... ........ ...... ....... .......... ................

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ەە. ەی ەی ... ..... ...... ..... ..... ..... ... .... .... ...

   

   

   

   

  ی ۆی ەە ەێە. ی ..... .... .... . ..... ......

   

   

   

   

   

  ۆەەیی ی. ە ەی ێ .... ..... .... .... .....

   

   

   

  ەސەیی ییی. ی ۆڕ ەە ڵ ... .... .... ...

   

   

   

   

   

   

   ەەڕە

   

  سروودی یەکی ئایار. ە ەە ........ ....... ........ ...... ....... ........

   

   

  یی! جەبار سابیر ....... ....... ........ ............. ....... ........ ...... ....... ........ ............

   

   

  ەە ە! بەکر عەبدولڕەحمان ...... ........... ....... ........ ...... ....... ........

   

   

  ۆەە. ەڵێ ۆ ʁیی. جەبار سابیر ........ ....... ........ ...... ....... ........

   

   

   

   

  ʁیی. بەکر عەبدولڕەحمان...... ....... ...... .... ....... ...... .......... ...... ..........

   

   

   

   

  '''' ۆی ەێەە. ە...... ....... ...... .... ....... ...... ..... ..........

   

   

   ǐی ǐیی

   

   

  ڵ! - ٢١ -. ی 坘ی ی . ی ...... .... .... ...

   

   

   

   

   

  کۆبوونەوەی ناڕەزایی پیشەیی و کاسبکارانی ماکۆ. ........ ....... ... ........ ...... .....   ....... ... ...

   

   

  کارەساتەکە ئەوەیە. ........ ..... ... ........ ....... ...... ....... ...... ... ..... ...... ..... ....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  کۆمار. ئەفلاتون. و: د. محەمەد کەمال ...... ..... ..... ..... ..............

   

   

   

   

   

  ێڵ ە یی. یی ..... ... .. .... ....

   

   

   

   

   

   

   

   

  ی ڕێیی ڕۆ: www.emrro.com/eme.htm

   

   

  .ڵڕی ڕۆ ێ坁ێی ی坘ی ۆی ێی坝 ی (ڕۆ) ی坘ی ی ١٥\٨\١٩٩٤ ی ێ э栠