ێ          ی     ی坘     ییی

    emrro                                                                             ی ێ یی

 

 

             

 • ە ە ǘ ەی ەەی ی ە ەیەە ەە ە ەی ێ!
 • ڕیە ͘ەی ەی ەیە ەە یۆی ۆەەی ەێ Șەە
 • ەێە یەی ۆڤەیە یەێی ە ە ەەی (٢١) ێەی ێەە
 • یی ە ی ی ییە!
 • ێە ۆ ۆی ی ەەڵ ۆێ ی ۆ
 • ەەی ەیەی ǐیј ێە
 • '' '' ێەی ە ییی ەەҁەەەی ەۆە
 • یۆیی ە ەڵی ە ۆەی ەی ەەی ە ڕەیەییەی ەڵ
 • ە ەە ە ەی ڵ!
 • ʐییی ە ǘییەی ییی یی ەەی ێیە ی ەێە ەڵەێێەە
 • ǐەیی ǁەەی: ەی ییۆی ۆەڵە یە ە ی 
 • ڕۆ:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ە ە

  ǘ ەی ەەی ی ە ەیەە ەە ە ەی ێ!

   

  ی ''ی ەەی - ە ǘی ی ۆڤ ەێەی ۆڕی یییەی یە'' ە ۆەی ''ڕی یی ی'' ە یە ϐی ی یی یەە ە (١٠ ڵ ی ١٠٠٠ ە یە یۆ ی ی یەەیی ێەەی) ە ەێ ە ەەیەی ێی ''ە''ی ەییی ە ێێی یی ەەەی ێێ Ȑەڕێێەە یەەی.. ە ەی ١٠ ڵ ەی ەەی ەییی ە ەҐیە ییییە ەەە Șێ ەی ١٠ ڵی ە ەی ەەەی یە ەەە Șێ یەیە ییە ە ەی ەەڵی یە یێێ ەڵە ەە ۆە ێەی ی ەیە ە ە ییەی یە ە ە ەەی ٢١ ە ۆە ڕەیە ۆڤە ە ە ەە.. ەی ەی ەە ەەی ە ''ی'' ەی ە ە ەیەێ ە ێەیەی ییە ە یی ەڕیی ۆی Șە!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ѐە. ە ەڕە ..... ....... ...... .... ...... ....... ...... ...... ..... ....

   

   

  ێی ێ! ە ەڕە ..... ....... ...... .... ...... ....... ...... ...... ..... ....

   

   

   

   

   

   

   

  یی ە ی ی ییە!

   

  ە ەەی ی ی ییە ەێ ǁ ǁ ǁیی ەیە ە ێ̐ە ەەی ێڕی ە ییەی یەی ۆەڵ () ێ.. ە یەەی ەە یەی ی ەюەەییە ەێەییەی ۆەڵە یە ەەێ! ە ە ە ێە یی ی ییە ەێ ǁ ǁ ǁیی ەیە ە ەی ەە یەی ی ەюەەییە ەێەییەی ۆەڵە یەە ەەێ! ێ ەیە ەیی ە ێ ۆە ەڵەی ۆ ە ێیەی ێ ەییی ە ەێ ە! ەی ێ ەیە ەیی ێ '''' ە ڕی ەی یە ەی ی ەەە یەێیی ێ ەە ەەەی ەە!

   

   

   

   

   

  ێەەی ی. ێە یی .......... ....... ....... ...... ....

   

   

   

  ییǐەی ە. ەѐێڕی: یی ە ....... ..... ...

   

   

   

   

  ەەی ەѐە. ێە یی  ....... ........ ...... ....... .... .......

   

   

   

   

   ەەڕە

   

  یێی ەە ە ەڵ. ..... ....... ...... .... ...... ....... ...... ...... ..... ....

   

   

  چارلی هیبدۆ. شه‌مال عادل سه‌لیم..... ....... ...... .... ...... ....... ...... ...... ..... ....

   

   

  ناسر حەسەن و حەمکۆ. ئەرسەلان سافیە ...... .......  ....... ...... ..... ..... ..... ......

   

   

   

  ٢٠١٥ ە! ە ەڕە ..... ....... ...... .... ...... ....... ...... ... ......  ..... ..... ....

   

   

   

   

  ەی ەەی! ە ەڵ ... ......... ........ ....... ....... ....... ...... ....... .....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ە. ǘێ ێی ...... ...... .... ... ..... .... .... .... ..... ....

   

   

   

  ەڵە.- ەێ ۆ ۆ -. ۆەڵێ ە ....... ...... .... .... ....

   

   

   

  ێ ە ێ. Ԙۆ ەەی ...... ....... ........ ..... .... ....

   

   

   

  یێѐ. ە ........ .... .................. ... ....

   

   

   

  ێ ەڵە. . . ە  ...... ...... ....... ... ...... ..... .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ەەی ەیەی ǐیј ێە.

   

  ەە ۆ ەҐیە یڕەی ی ی ی ەی ەەڵ ʘە یڕە ەیەی.. ۆەی ە ێ ەی ییە ی ەە ییە ە ەە ە ە یۆјی ێ ە ǘەەی ە ەەǡ یۆјی ێ ە ǘی ە ێ ەѐەی ەڕە ە ە ەی یە یۆی ێە ەێ.. ەڵەیەی ەی ێیی ە ە ەە ەڕەی ە یی یی ǘ - ەەی - یی - یی یی.. ە ە ەەی ە ەەێە ۆیی ێ ەە ̐ە ە ەەێی ەڵەڵەێە ێی ێ ە ڵە یی ییە! ێی ەەڵ ێ ۆی ێ ە ە ەʐیјی ە یۆە.

   

  ی ەە ییە ەەی ەیەی ەсی ەۆ ە ʘی ێ ە یۆییە ە ڤیۆەی ە ەیەی ە ۆڤ ە ەە (یە - ەە ە - ە ی - - ۆۆ ە - یۆ - ەۆی ە - ڵە ... ) ە ەە ەەی ەیەی ۆ ەەی یە ە ێ ەی ە ە ی.. ۆی ی ێ ە ە ێیی ەە ی ەە ǐیјیی ێ ەە.. ی ەەەی ەەیی ە ڕە یە ە ێیەی ە ێەی ێیی ەیە.

   

   

   

   

   

   

   

  ی: ەی ی. ی ی ...... ...... .... ... ..... .... ....

   

   

   

   

   

   

  ەڵ. ەی ەی  ....... ........ ...... ....... ... ...... ..... .......

   

   

   

  ەەڕ. ەە ە (ە)..... ..... ..... ...... .... ....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  '' '' ێەی ە ییی ەەҁەەەی ەۆە.

   

  ەەەی یۆیەی ǐیјەی ییی ە ەی ێ ەڵی ی ۆە ڵ ەیە یی ی یەی ەە ە ە ێ ەەۆیی ە ێیی ە ێە ە ە ەەیەی Ґیییی ەەەیی یییی ی ێԘەیی ە ەیەڵی ەە ǐیјەی یەە یییەی ەە ە ێی ەی ە ۆی یییەە ۆەڵە ەەیەی ێەی ێۆی ە ەەی ۆەە - یە ییەی ەیەی Ԙ ە ەیەە - ێ ەۆ ە ۆەڵە ەەیەی ێەی ییی ە ەۆی ''یڵی јیی'' ە ە یە ەیە ۆڤێیە ە یەی ۆی ە ەەی Ґیییی ǘ ەی.. یەی ێی یی ە ی '' '' ە ە ەە ەیە ەەەی ە یە ەیە ە ڵی (٢٠١٢)ەە ە یی ǘیی ەە ە ە ώ ە ێڤەی ە ی ەی.. ǎەێڕیی ە ەەی ەۆی ەەیە ە ە ییە ە ۆەی (ەیە)ی ە ە ()ی ǘ ە ڕەی ێە ەڕی ۆیە ەە ەی ەی ەی ی .

   

   

   

   

   

   

   

  ی ڕێیی ڕۆ: www.emrro.com/eme.htm

   

   

  .ڵڕی ڕۆ ێ坁ێی ی坘ی ۆی ێی坝 ی (ڕۆ) ی坘ی ی ١٥\٨\١٩٩٤ ی ێ э栠