ێ          ی     ی坘     ییی

    emrro                                                                             ی ێ یی

 

 

             

 • ەەی ی ی ەەی ەی ی ە
 • ''یەەە'' یە ە ەەی ڵی ەە ڵی ی!
 • ی ەەڵی ە (ەەی ەەѐەی ڵ)ی ەێ ەەی
 • ͘ەی ەێ یی ە ەѐەەی ەە
 • ە یی ە یۆیی ەڵەە ەە ە ۆیۆ
 • ی ەјە ە ەێی ەی ییەی !
 • ە (٨ی ) یی ە یی یەیی ەەیەی ی ە ەەی
 • ٨ی ی ڵ ی Ȏی ی坘یی یەی ی 坐ێ!
 • ە (٨ی )ە ێ ە ە ە
 • ەیی "ەە ی" ە ۆەی ۆی یی "یە ەڵ"
 • یە ڵ ە ۆەیەی ەەیی ەیی
 • ڕۆ:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ''یەەە'' یە ە ەەی ڵی ەە ڵی ی!

   

   

  ەэەە یەیەی ی (یەەە)ە ە ێە ەەیەی یییە ەەی ییەیی ە ەە ەەڵی ەی ۆی ەی ە ە ەەیەی یەی ێ ۆەڵ ە ە ی یە ێڵی ۆێە ە یە ە ەی ە ە ە ەی ەەی ە ێە ەییەی ۆی ی ە ە ەەی ەە ی ە ەەی ǘڕە ێی ە.. یەی ە ەە ǘڕەە (ە ەیێێ ەјە ەۆ) ە ەە ییە ە یی ە ەی ەە ەە ەڵە ەەی ۆەڵ ە ێ ەюەەییە ەӘەی ە ێی ۆی ەێ ێ ە ە ێۆەەی (یەەە) ە یەی ە ی ی ە ێی ە ۆەی ێ ە ە ۆڤ ە ǘێ ەیەی ǘ ۆی یی ە ی ەەی ی ە ی ە یی ە یەییەی یەەە ێەە ێە ەە ەێڵ ی ییەیی ڵەی Șە ەی ییی ەیە ڕیەی ەی ۆەەیی ییی ە ەیی ەڵەەێ یەی ەیی ە ێ ی ێە ی.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ی ەјە ە ەێی ەی ییەی !

   

   

  ی ەјە ە ە ەەیەە ە ێ ەە ە ە ۆەی ۆی ییەی ەڵ ǐی Șە! ەی ەڵەی ڕʘەەی ە ەیە ەەیە ە ی ەјەیەی ڵە ە ەەی ی ییە ۆی ەی ێەەی ەۆ ە.. ێ ەەی ی ە Șە ە ێەیەی یی ۆی ی ەەێ.. ە ۆ ێی ە ەەی ی ەڵە ەەەی ەјە ەە ۆ ێڵەیی ە ەە ەۆ ەەڕی ۆԐەیی !!! ەیی ەێێییەی ە ەەیە ێ ەە ە ێیی ەێ ییەی ە эیەی ەە ەەی ی ەјە ەەێ ێ ەەی ە ە ۆی Șەەە ە ە ڕێ ەیی ۆی ەە ەیی یԘی!!!

   

   

   

  ەەی ەی. ەی ەڵǁ ..... ...... ..... ....... ........ .....

   

   

   

  کاتژمێر. هێمن ئەمانی ......... ....... ........  ...... ................ ....

   

   

   

   

   

   

   

   

   ەەڕە

   

  ێە ێە. ە ڕە .......... ....... ......... .......... ..... ..... ...... ............

   

   

   

   

   

  ەە ڵە. ە ڵ ....... ..... ..... ...... ..... .... ....... ...... ..... ...... ..........

   

   

  ێیی ە ەە ەە. ی ەی....... ............. ........ ...

   

   

  یەە ی ڵ ە ی ەڵȎێ. ......... ........ ..... ............. .... ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ێەەیی ەە ەەڵ ǐیјەی

  ی ی ەјە ەڵەەە ە ە.

   

   

  ێڕیی ییی ی ە ǘەی ۆەڵە.. ە ەە بخوازی لەمپەر لە بەرانبەر ە ە چێبکا یان بخوازی لە رێی توندوتیژیی و نانبڕینەوە کەسانی دیکە ناچار بکا تێڕوانینی خۆیان بگۆڕن ئەوە کەسەکی ستەمگەر و دیکتاتۆرە، لێ هەر کەەی لە نێو ئەو بارۆە پڕ لە جەور و ستەمە ەەەیی ییییە ەەی ەەۆیی ی ەەی ەە Ș ە ەڵی ە ەەڵ ەەڵە ەەҁە یییەی јی ێ ێ ی Ȏی ە ێ ە ەێ ە ەەەیی ییی ۆییە ە эیەی ە یییە ەڕ ە ۆڤە ڕەی ەەڵە ێەی رۆژاوا ەەێ.. ئەوە هیچ گومانی تێدا نییە ە ەە ەەی بەرژەوەندییە تەسک و خۆپەرستییەکانی خۆی یان ۆی لایەنەکەیەی ەە ییەی یەەەی لە ژێر پێی خۆی ێ!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ێەەی ی. ێە یی .......... ....... ....... ...... ....

   

   

   

  ییǐەی ە. ەѐێڕی: یی ە ....... ..... ...

   

   

   

   

  ەەی ەѐە. ێە یی  ....... ........ ...... ....... .... .......

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ەیەییەەی ە یەە

   

   

  یە ''ێ'' ێەیەی ڤێюێی ەیەی ی ە ە ە ڵ ە ە ێە یە ە ەڵ ''ەی'' ە ەی یەە ەە ە ی ە ی ەەی ێەەە ە ە ی ەە یی ەیەی یی ٢٠٠ ڵ ۆی یی ۆی ەەە ە ێەی ەیی ەیەە ۆیە ی ی ەەی ێ ێەڵ یەەی ەەە. ەەی ە ە ەیی ەڵێ ''ی'' ەیەییەی ە یەە ییە. ە ۆی ώی ۆی ەەەە ەە ەیەیی ە یەە ەێ ەە ە ەڕی ώ ە. ۆی Ӂۆڕی یی ەەی ۆەی ۆ ەە یی ԡ ەە ەە ۆی ڵێ ی ی ێ ەیی ەەیی ەэی یی یی ەیەی ۆەڵ ەەی یی ەەێێ. (یە ڵ)

   

   

   

   

   

   

  ە. ǘێ ێی ...... ...... .... ... ..... .... .... .... ..... ....

   

   

   

  ەڵە.- ەێ ۆ ۆ -. ۆەڵێ ە ....... ...... .... .... ....

   

   

   

  ێ ە ێ. Ԙۆ ەەی ...... ....... ........ ..... .... ....

   

   

   

  یێѐ. ە ........ .... .................. ... ....

   

   

   

  ێ ەڵە. . . ە  ...... ...... ....... ... ...... ..... .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ی یەێیی ۆǘی ێەێی ی یی ییی!

   

   

  ی ساڵ ە لە سایەی حکومی (پارتی و یەکێتی)ەوە، هەمان خۆراک دەکرێ بە قوڕگی ئەو بیرکردنەوە ەەییەدا. شەڕ و پێکدادانە نەگریسەکانیان، نادادپەروەرییەی، گەندەڵییە ѐێڕیی و دارایی و حیزبیی و حوكمڕاییەی، پەلامار و ێشکردن بۆ سەر بەرەی ئازادیخوازان و کوشتن و بڕینی دەیان کەس لە رۆژنامەنووسان و کەسە رۆشنبیر و ئازایەکانی کوردستان و تیرۆرکردنی گەنجە خۆپیشاندەرەکانی حەڤدەی شوبات و قاچاخچێتی نەوت و بازرگانێتیکردن و خۆدەوڵەمەندکردن بە سەروەت و سامانی خەڵکی ەشوڕوەە. ەە ەی ەەەی ی ەەڵ ەێی یە یییە یییە ώی یەی ەێҘی ە ێەǡ ۆǘێی ەەیی ۆ ە یјەە ێەێیەی ە ەڵێ: ''تەنیا چارەسەر ئیسلامی سیایی و حکومی قورئانە. (ی ەە)

   

   

   

   

   

   

   

  ی ڕێیی ڕۆ: www.emrro.com/eme.htm

   

   

  .ڵڕی ڕۆ ێ坁ێی ی坘ی ۆی ێی坝 ی (ڕۆ) ی坘ی ی ١٥\٨\١٩٩٤ ی ێ э栠