ێ          ی     ی坘     ییی

    emrro                                                                             ی ێ یی

 

 

             

 • ە یی ٤ ڵەی ی ۆەڵیی Ԙ ێیییەǡ ە ەێ ۆڵی ە ی یۆیی ێیییە Ș ەێ ێ
 • ǁۆی ێێیی ی ۆڤ ی ەی ٢٠١٨
 • Ǎ ۆ ی ی ی
 • ەیە ە ەیە ەیەە ۆ ی ی ۆەی ێۆјی ی ی
 • ǁۆی ێێیی ی ۆڤ ی ەیی ٢٠١٨
 • یەی" ەی ڵ ە". ێەی ڕۆییی ی ۆ
 • ۆی ییی ەەە ە ی
 • یڵ ی ەی ێەەی ۆەڵەی ی ۆڤی یۆ
 • یۆјی ی ی ە یی ە͘ ەە ەەی
 • یۆی ی ی ە یی ەە ەەی
 • ە ەە ی !
 • ێەێی ەەەیی ییی ەی یە ەەی
 • ەیی ەەی ە یەەی ی ǘی ە یە ەڵەی ۆێەە
 • ێەی ە ێی ی ەە
 • ڕۆ:

   

   

  ەڵە. ە ە ....... ..... ............ ...... .....

   

   

   

   

  زەلکاو. سیروان کاوسی .... ...... ..... ..... ..... ...... ....... ......

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

  تووتنی چرووت. دڵشاد عەبدوڵا....... ...... ..... .. ...... .....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   ەەڕە

   

   

   

   

  ە ەە ەی ە ەیەییە ǘ! ە ی ....... ... .... ..... ..... .

   

   

   

   

   

  ی . ەی ەەڕەی ....... ..... ..... ..... ....... ...... ......

   

   

   

  ڵ یەی ەی ۆەڵ. ەی: ەی ەەڕەی . ..... ....... ...... ......

   

   

   

   

  ۆڕێ ۆ ە . ..... .. .... ....... ....... ....... ..... .. .... ..... .... ..... .

   

   

   

   ǐی ǐیی

   

  یۆјی ی ی ە یی ە͘ ەە ەەی. ..... .............. .

   

   

   

   

  یۆی ی ی ە یی ەە ەەی. ...... ...... ..... .......... ..... ...... ..... .

   

   

   

  ە ەە ی ! ..... ..... ..... ...... ....... ......... ........ ..... ...... ..... .

   

   

   

   

   

   

   

  یی ی ڕی ۆڵە ۆیی ێێ. ....... .... ......

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  من بە کاتی هەولێر. نیگار نادر ..... ...... ........ ...... ..... ...... ..... ...

   

   

   

  سەمای سەفەری پیاوێک. کەریمۆک ...... ...... .....       .. ..... ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  رشتەی مرواری. عەلائەدین سەجادی ...... ...... .....       .. ..... ...

   

   

   

   

   

   

  --------

  ی ڕێیی ڕۆ: www.emrro.com/eme.htm

   

   

  .ڵڕی ڕۆ ێ坁ێی ی坘ی ۆی ێی坝 ی (ڕۆ) ی坘ی ی ١٥\٨\١٩٩٤ ی ێ э栠