ێ          ی     ی坘     ییی

    emrro                                                                             ی ێ یی

 

 

             

 • ʐییی ە ǘییەی ییی یی ەەی ێیە ی ەێە ەڵەێێەە
 • ǐەیی ǁەەی: ەی ییۆی ۆەڵە یە ە ی
 • ەەی ییی ە ەʐیјی ۆە ێ ەڵ ەێ
 • ە ۆی ییی ەی ۆڤ ییی ی یی ۆ ە یی یەیی ۆی ەیە ەەیەیی!
 •   ەە ώ ە ێێی ەی ۆڤ ەی ەە ە ۆی ییی ەی ۆڤ
 • ە ۆی ییی ەی ۆڤ ییی ی یی ۆ ە یی یەیی ۆی ەیە ەەیەیی!
 •   ەە ώ ە ێێی ەی ۆڤ ەی ەە ە ۆی ییی ەی ۆڤ
 • ە ۆی یی ی ۆڤ ی ەی یەێ ەەی ە یی یەیی ە ی ۆ ەڵی ی Ș!
 • ەی ۆڤ ێی یییە! ە ۆی ییی ەی ۆڤ ۆەەیەی ڕەیەی ێەێ
 • ییی ە یی (یەی)ی ۆی ەیە ەەی ە ەە ە ێی ۆەە!
 • ǐەیەی ییۆ ۆڕە ە ڵیی یۆјی ۆە (ە ەیی)
 • ڕۆ:

   

   

   

   

   

   

   

   

  ێەەی ی. ێە یی .......... ....... ....... ...... ....

   

   

   

  ییǐەی ە. ەѐێڕی: یی ە ....... ..... ...

   

   

   

   

  ەەی ەѐە. ێە یی  ....... ........ ...... ....... .... .......

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  یەییی یی یە ە ە

  ە یە (ەڕێەەیی ۆی ەیە)ە ەەێ.

  ۆی ەیە

  ەڕێەەیەی ە

  ەی ە ٢٢ ی ڵی ٢٠١٤

  ەە ەی ەەی ەیی ۆەڵیەی ە ەێ ی ەەی ی ە یی ٢٧ یی ڵی ٢٠١٤ ەیە ەەیەی یی یەی یە ە ە. ەڕێەەی ەی ۆی ە ە ەەی ە: ... ێە

   

   

   

   

   

   

   

   

  ە. ǘێ ێی ...... ...... .... ... ..... .... .... .... ..... ....

   

   

   

  ەڵە.- ەێ ۆ ۆ -. ۆەڵێ ە ....... ...... .... .... ....

   

   

   

  ێ ە ێ. Ԙۆ ەەی ...... ....... ........ ..... .... ....

   

   

   

  یێѐ. ە ........ .... .................. ... ....

   

   

   

  ێ ەڵە. . . ە  ...... ...... ....... ... ...... ..... .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  یەییی یی یە ە ە

  ە یە (ەڕێەەیی ۆی ەیە)ە ەەێ.

  ۆی ەیە

  ەڕێەەیەی ە

  ەی ە ٢٢ ی ڵی ٢٠١٤

  ەە ەی ەەی ەیی ۆەڵیەی ە ەێ ی ەەی ی ە یی ٢٧ یی ڵی ٢٠١٤ ەیە ەەیەی یی یەی یە ە ە. ەڕێەەی ەی ۆی ە ە ەەی ە: ... ێە

   

   

   

   

   

   

  ی: ەی ی. ی ی ...... ...... .... ... ..... .... ....

   

   

   

   

   

   

  ەڵ. ەی ەی  ....... ........ ...... ....... ... ...... ..... .......

   

   

   

  ەەڕ. ەە ە (ە)..... ..... ..... ...... .... ....

   

   

   

   

   

   

   

  ەیە ەەی ە ەڕڤە ۆ ی!

   

   

   

  ەۆی ی ەەڕی ە ەە ە ە یەی ییەی ǘ ە ە ەە ەەی ۆی ڕێ.. یەی ڕ ە (ییی ێیی ەەە) ەەڕی ەە ێی ی ۆی ێ ەەە ێیەەی ە! ێ ێەی ە ە ەیی ەەی یјەە ەی ێ ەی ەەی ەی ە ی ەە ەەی ۆ ڕێی ە ۆەەەڕ ێی Șەیەە ێ ەەی ی ۆە ەەەیەی ێ ەی!

   

   

   

   

   

   

   

  ی ڕێیی ڕۆ: www.emrro.com/eme.htm

   

   

  .ڵڕی ڕۆ ێ坁ێی ی坘ی ۆی ێی坝 ی (ڕۆ) ی坘ی ی ١٥\٨\١٩٩٤ ی ێ э栠