ێ          ی     ی坘     ییی

    emrro                                                                             ی ێ یی

 

 

             

 • ەیە ەی ەϘی یی ەیەی ەی ەی ی ی
 • ەј ێјی ێ ە ەیی
 • ۆی یی ەێ ۆ ە ەڵەی ǘێی ی ۆڤی ە ێی
 • ەەەی ەەی ǘی ی ۆڤ ەەڕ ۆی ەی ەیی ەیە ەی
 • ەە. ەڵەی ρەەیی
 • ǁۆی ێێیی ی ۆڤ ی یی ٢٠١٨ 
 • ە ώی یۆی ەە ۆ ی ەیەی ەڕ
 • ەەە ێڕەە. Ϙۆ ەەە
 • ۆیی ی ە ی. ۆەڵەی ی ۆڤی
 • یۆێ ۆی ییی ڵ. ۆەڵەی ڵی
 • ێۆیەەیەی ێەەەیی ەە ەی ی ی
 • ڕۆ:

   

   

  ەڵە. ە ە ....... ..... ............ ...... ..... .. ...... .....

   

   

   

   

  زەلکاو. سیروان کاوسی .... ...... ..... ..... ..... ...... ....... ......

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  سەوداکردن! جەبار سابیر ..... ... .... .... . ..... ..... .... ....... .......... ..

   

   

   

  کەلاوە. بەکر عەبدولڕەحمان ..... ... .... .... . ..... ..... .... ....... .......... ..

   

   

   

  بەرگدرووی دیموکراسی! جەبار سابیر ..... ... .... .... . ..... ..... .... ....... .......... ..

   

   

   

  ەڵȎی ەۆ ەی ە ێ! ە ی. ..... ..... .... ....... .......... ..

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

  تووتنی چرووت. دڵشاد عەبدوڵا....... ...... ..... .. ...... .....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   ەەڕە

   

   

   

   

  ەی ە ەԘی ڵ. ە ڵ. ..... ..... .... ....... .......... ..

   

   

   

  ەȎێ! جەبار سابیر ..... ... ........ ..... .... .... ..... ..... .... ....... .......... ..

   

   

   

   

  ەە! بەکر عەبدولڕەحمان ..... ... ........ ..... .... .... ..... ..... .... ....... .......... ..

   

   

   

  ە! ە ی ........ .... ... ............ ........ ....... ........ ....... .............. ..

   

   

   

  گۆڤاری گوڵ. عه‌لی حه‌مه‌ڕه‌شید ........ ............. ........... ... ... .......... .......... ..

   

   

   

   

   ǐی ǐیی

   

   

   

   

   

   

  ڕۆەی (ەەی ڵ) ەێ ی . یی ەی ..... .... ...... ..... .....

   

   

   

   

  ە یی ٣٦ ڵەی ۆیەی ی ەێ. ەی ە.... ....... .............. ..

   

   

   

  Әی ە یەی یی ٢٠١٨. ەەی.. ...... ....... ...... .....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  من بە کاتی هەولێر. نیگار نادر ..... ...... ........ ...... ..... ...... ..... ...

   

   

   

  سەمای سەفەری پیاوێک. کەریمۆک ...... ...... .....       .. ..... ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  رشتەی مرواری. عەلائەدین سەجادی ...... ...... .....       .. ..... ...

   

   

   

   

   

   

  --------

  ی ڕێیی ڕۆ: www.emrro.com/eme.htm

   

   

  .ڵڕی ڕۆ ێ坁ێی ی坘ی ۆی ێی坝 ی (ڕۆ) ی坘ی ی ١٥\٨\١٩٩٤ ی ێ э栠