په‌یوه‌ندیپه‌رتووکخانه‌ئێمهلینکئه‌رشیفنووسه‌رانده‌سپێک

           نامۆیی.

ئهڵماس مستهفا

ئێوارهیه و شهقامهکانی شار خامۆشه و..
دهرگاکان نامۆبوون
             به روویاندا دادهخرێ
گشت حهزهکان خار به پێیان دادهچێ.
رێگهکان تهمێکی بوغرهنجیان

         لهگهڵ خۆیان کێش کردووه
ئهم گێژهڵۆکه سهرههڵگره

له کوێوه دێ و بۆ کوێ دهروا

   گشت پهڕی گوڵهکانمی شێواندووه

رهگوریشهی دارهکانمی

             له بنهوه ههڵکهندووه.
له تاریکیی ئهنگوستهچاودا
             رێگه‌کانم لێ وون بووه..
ههردهم تاراوگهی خهمهکانیش
                   به دوومدا وێڵن.
 

   جهژنی بێتۆیی.

                        

ئهم جهژنهم بێ تۆ
       لای من وهک شینه ئهمرۆ
جهژنی چی قوربان
         گهر نه بینم باڵای تۆ
جهژنانهی خهڵکی
          نهباتی پێکهنینه خۆ
بۆ منی بێکهس
           شیوهن و گرینه بۆ؟
جهژنی چی قوربان
   تۆی تیا نهبینم .. تیا چووم
   دڵ شکاوم وهک مناڵی
               ههتیو کهوتووم..
خهنده و پێکهنین

         گشتی تۆراون له رووم.
له پێدهشتی خهما
    ههردێم و ده‌چم .. ون بووم.
جهژن و جهژنانه و خهڵاتی من

                     ههرتۆی
ههر رۆژێک که هاتی
        ئهوه جهژنێکه بۆ خۆی.

سوێد