په‌یوه‌ندیپه‌رتووکخانه‌رۆشنبیرییلینکئه‌رشیفنووسه‌رانده‌سپێک

١٥\٨\٢٠٢٠

ە ێەیەە ە ێەی!


برایم فەڕشی     


ە ۆڤ ەی ەیە ە ەԘەە ە ەە! ێԘەی ۆڤ ی ی ەѪە ۆەڵǡ ێی ی ە. ۆڤ ە ێ ێەەڵە ەەڵی ە ێԘ ۆ ەە! ۆەڵی ێی ە ێ ۆە ۆەی یەەە یی !
ە یەەی ە ۆی ەی ەە ێԘ ەێ ۆ ێەی ە ەڵ یەی ەە ەیە ەڵ ە ەی ە ەە ە ێԘ ە ە ۆی ȁێ یی ەە ۆ ە. ە یۆە ە ەی یەەی ە Ԙی . ە ێ ڵە ەەە ǎەڵ یەە ە ە ە ەی یی یјەە یەە ەڕی ە ڕێی ! ۆڤ ە ە یەی ەیە ە ەەی ȍۆەیەە ە ە یۆە ە ە.


ەی ی ە یەەێ ەێی ەەە ە یی یەەەە. ۆڤ ە ەێ ە ی یی ۆی ی ە ێەیی ۆی Ȫێێە ە ە ۆڤە ە ی ی ۆی ەڕێ ۆیی ی ە ەڵ ەیەی ی ۆی ێ. ێەی ەیەی ۆی ەѪەڵی ەیەییە. ە ی یی یјەەە ێی ی ە!


ۆڤی ە ڕۆەڵی ی ە ە ڵە ە ۆی یەی ێј Ѫێ ێییی ڵ یەی یی- ͘ەی- ییی ەی ێی ѡ ە ی ەیەی ۆی ە ەѪە ێی ۆی ۆ ەەی ە ی ەюەەی ۆی یەەی Ѫێە ۆ ەەی ڵی ەەەیەی ە ە ۆڕە ێە.


ۆڤی ە ڕێی ێی ѡ ە ڕەەەی ەیەی ەѪە ێ ڕەی ۆەڵە ەێی ە ە ەڵ ۆی ەەی ێە ە. ە یی ە ەی ە یی ڕۆە ە ە ییǡ ە ێیییە ی ە ی ۆی ێەە ی ێەیی ە ڕێی ی ۆیەە ەڕ. ەێی ۆ ە ە ە ە ە ѡ ەێی ێѐە ʐǡ ەەϡ Ӂۆڕی ە ێ یی ی ۆی ە ەە ǘە ەیەییەی ی ەیەی ەیە. ۆ ە ەەی ە ەی ە ە ڕە ەی ە ۆڕ ێی ە ێی ۆ ی ییە.


ە یی ە ەەی ە ێییە ی یی ە ی ە یە Ӂۆڕی ییە ە ۆیە ی ە ێە ە ە ەە ێی ی ۆیی ێ ڕ ەەەە. ە ۆەیە ڵیی یییۆ ە ەی ۆی ەە. ە ەی ۆیۆ ە ەەەی ێە ە ۆی ێە ە ە ی ۆی ەێە ەیەی ەѪە یە ی ە یە یەی ە ەی ۆەە ەیەی ێ ە ە ەێ ە ەییی ۆی ڵێ ەە ە ێ ە ی ی ۆی ە ی ۆی ەڵڕێێ!


ەی ە ێڕە ە ۆێǐۆ ڕێەی یەی ێ ێјѡ ی ە ی ڵە ە یەیە ە ڵ ەڵەی ەی ە یەەی یەی یەە ە ۆەی ێ ۆ ە یەەی ی ە ǘی ە یەی ەەڕەی ڕەی ی ە ە ڵ ەیی ەڵەەێێ. ە ەیەی ەەێێ ە ڵەی ە ە ۆیە ە ێی ی ی ە ێ ی ە ی ی ێ ەی ەێ ی ێە ە ۆەی ێی ی یە ە ۆ ە ە ڕێی ی ێە ە ێەی ۆەڵیەی ی ێە ە ەڵ ۆی ە یێەیی ە. ی ە ێە ەە ی ێی ەەیەی ی ی ǐەە ە ە ڕی ەەە ە ە ڕی ەەە!


ە ڵەی ڕ ە ۆەی ی ی ە یەە ەییە ۆڤ ی یی یی ەʡ ە ێ ەەی ۆڤەە ە ە ە ەیە Ș. ە ی ەڵەی ۆی ەە ۆی ەەی ێی ی ی ە یی ی ی ی ە ڵەەی ەەی. ͘ەی ڕە ەی ە ەە ەی ی یەی ǪەǪی یەی ͘ەی یی ەەی ی ەی ەѪە䐡 ەѡ ʡ ێјیی ە ەێەی ١٠٠ڵی ڕ یی ەی ە ەیەی ەѪەی یی ۆڤی ەیە ە ێ ەەە.


ەەی ی Șێ ی ێەە ە ە ێە ەێ ەە Șێ ە ە Șێ ە ە ەەی ی یی ۆی ێ ی ێ ەە ە ێԘی ۆڤی ە ǐێ ە ێԘی ۆڤی یی یە ە ی ی ە ۆ ی ی ڵێی ەڕۆی ە ۆی ەی ە یە ە ە ڕێیی یی ǐێ!


ی ە ەڵەە Ҙ ە ە ڕێی ەەی ێەیی ەڕۆیی ییە! ەەی ی ە ەەەی ̐ە ە ۆی ڕەی ە ڕΡ ێیە ەی ەە ەەڕۆیە ی یەی ە ە ەی ی ۆی ە ێی ۆ ەەی ە ەڵە ەە ەѐی ۆییی ی ە ە ەە ە ێی ی ڕێی ەڕێ ە ڕیی ەێێ!


ەڕۆ ە ەە ڵ ە ی ەیە ە ە ێی ڕەی ڵەەی ەی ییی ۆڤ ە ی ێјی ی ی ەȘʡ ̐ە ە یە ڵ. ە ڵە ە ی ی ە ەڕ ە ییی ە ڵ ەێ ەڵ ە ە ە ەڵە ی ە ی ە ە ۆڵ ڕ ەە. ە ڵە ە ڵە ە ەی یۆی ǐەǡ ە ڵە ە ی یی ەێ ۆڤی ە یی ەڵ ە ی ی ە ەی ەیی ۆی ە.ە ە ەیە ۆەی ی ە ڕە ǘی ۆی ώ ەی ە ە ڕەی ۆی ە یەی ە ە ڵە ە ەڵی ی ۆە!


ە ڕ ە ێی ǘی ۆڤەی ώ ە ۆڤی ڵەەی ە ە.ییە ەیەێ ە ەەەیە ە ۆی ێەە ی ە ی ە. ە ی ەە ێی Șێ ە ۆ یەەیە ە ەѪە ێ یی . ەیە ۆی ێی ۆی ەەە یەەە ۆی ە ێی ڕەە ە ۆە ۆی ڵەەی ۆی ییە ە!


ە ڵە ͘ە ۆۆیۆ ڵیڤە ە یە ە یە ەѪە ە ێی یە یۆۆی ەێ یۆۆی یە ڕەەڵە یە ǡ یە یی یە ڵʡ یە ەەە. ە ەەی ە ەە ی ەӘ ە ەەی ͘ ۆ ی ی ەەʡ ەەی ە ی ی ەی ەی ە ەەی ە ی ە ەѪە ۆی ەە.ە ە یە ەێ ی ەەی ەی ! ە ە ەێی ێ ۆی ی ەڵ ەە ۆ ەەی ەۆڕ ی ێ ێ. ە ە ە ەѐ ەیەǡ ە ڕێی ǁیی ەڕۆ!


ەѐی ە ی ە ە ێەیە ە ی ە یی یۆۆی ەێ ە ێەی ڕییە یەە ە ێی ی ڕێی ەە ە ێсێی ی ەڕەی ۆڤە. ͘ەی یی ە ی ە ڵە ە ی یی ەی ڕҐی ی ەی یەی ەەی ێ ڵ ڕ ەʡ ۆی یی ییە ی یەی ی Șʡ ۆی ییە ڕێیی ە Ș. ۆی ییە ەڵ ە ەی ێ ەی Ș ە ی ی ەە ەی ێەی ەێʿ


͘ەی یی ی ەەەی ە ێ ی ی ە ە ەڵی ە ەە ێی ی ەڵی ی ی ە. ەҐی ە ەڵەʡ ە ەە ێ ە ەҐǘی ەیەی ی(یی-یی- ی- یۆۆی) ە ێی ەی ە ڕی ە ە ەڵ ەەە.


ییەی ͘ەی یی ێјی ی ی ە ώیەی ەیەی ەەەیی ۆی ەی ی ە ڵ ی ەەە ە ە ۆ ە ڵ ی ە ی ێҐیی ە ی ۆڤ ە ە ەی ەە ەϡ ە ە ۆ ͘ی ێەی ە ە ەی ەێ ەϡ ەە ۆ ە ێەی ͘ەی ە ە ەی ێ 捡 ە یی ʪی ی ە ەҔ ە ی ێ ە .


ە ێەیە ێی ی ی ە ʪیϔ ώ ە یی ۆی ەێ.ە ڵی ی ی ۆی Șʡ ۆەیی ۆ ەی ڵەەی ێێ ͘ە ەҐǘی ەیەی یی ϡ ە ʪیϔ ώ ە ۆی ەی ە ە ۆی ە ڵی ە ە ی ەێʡ ەۆەیی ە ۆی Șێ ۆی ە ێ یی یێەە!


یەی ͘ەی یی ە ەە ە ەڕۆ ەەی ییی ۆڕیی ە ەەە ە ێیی ە ە. ە ۆ ێ ڕ ۆڵی ە ە ەی ێ ە ە ەێی ەэ ە ەڵی ی ۆ ی ۆی ڕǘێ ە ێ یەی ۆی ەەە ە .ە ەە ڵ ەەی ە ێە ە ە ێ ەە ەی ͘ە ە یە. ەێی ۆ ە ەە ە ڕۆڵی ۆی ە ە ە ە ێ ەێڕ ە ەەەی ͘ە ی ێی ۆی ەیە. ێێ ەە ە ەەی ڕە ەی ۆیی ەێڕ ە ە ە ەیی ە ی ڕێ ە ەە ە ەە ە ە ێەەە ە ەѐی ی ە ە ەەە!


ە ۆی ێەی یە ەەی ͘ەی یی-ǡ ەەەی ەە ەԁێ ێԘەی ەڵ ۆەڵ ە ە ە ڕەی یی ەەەیە ە ی ϡ ێی ەۆەە ە ێی ە ەڵە ەەڕێی ەەی ۆێیێ ە ی ە ەϔ ە ۆ ەێ ە ە ە ێی ڕەیەی ەە. ەی ە ەیە ە ە ۆە ە ی ەی ی ەѐیە ە ەەەی ێەێ ە. ەی ڵە ێڵەی ە ەی ی ە ی ێی ەەی ۆەڵیەی ی ەѪەی ەیی ی ی یی ە ەڵ ەی ە یە ӡ ەیی ڕۆەڵ ەە ǘێ. ەێ ە ۆەی ە ە ی ەѪە䐡 ە ە یە ەەی ەەڕەی ͘ە ە ە ی ێەѡ ە ڕ ییی ڵ ێ ڵە ە یјە ەҐ ǘە ە ە ەی یەڵ ǐەەی ۆ ە ی ی ە ە ی ە ە ەەە ۆەە ە ە ە ە ێەی ە ەە ە ێ ʐی ی ە ڵی ێ ەە ەە ʐǘی ەی یی ەیی ڕۆǡ ی ێەڵ ەڵی ە ەە .


͘ەی یی ەە ەҐی ەیی ێیǡ یەی ەԔ ی ە ەҐی یی ەیەی ۆی ۆ ۆۆڵی ێԘ ەڕێ ەەی ۆڤی ەѪێە. ۆ یەǡ ێیǡ ێȡ ڕۆە ۆڤѡ ڕیۆ ەەییۆ ەэی ەیە ە ێ ۆۆڵ یە ەەϡ ەѡ ەѪەҡ Ӂۆڕی ە ە ۆی ڕǪێە ە ۆ ۆ ە Șە ۆ ەѪەی ەی ە ێی ۆڕەی ەҐǘی ۆۆڵ ۆ ەەی ەیەی ێەێ Șە! ە یی ۆڕیی ۆΡ ەѪە ەە ۆڕ!
ە ڵێ ە ەѪەی ی ۆ ێی ەە ە ەەە ە ە ڕێی ێ ەێ ەێ ۆ ەڵە ە ەڵ ی ەەەیەی ە Șێ ە ەە ͘ە ەҐǘی ە ۆیی ەە ώ ە ە ێەی ەەی ە ώی ە.


ە ەەیی یی ەیەی ەەە ە ێەەە ڕەڕی ە ەڵەە ە ە ͘ەی یی ەی ێەە ەڵ ە ͘ەی ە ەەڕی یی ǁی ێ ۆڤ ڕۆە ەە ەیی ەڵەی ە ەڵ ە ەە ە یە ە ە ͘ەی ەەیی ۆ ͘ەی یی ەێ ە. ی ی ەی ە ەی یی ێ ەەڵی ͘ەی یی ۆ ǘێ ە ە ە ە ێ ەێیی ەҐی ەیەی ͘ەی یی "ǘە"ە ۆیەە یێ. ی ٥٠ ییۆ ە ۆڕێی ە ەی ەی ǘێە ەی. ەەی ͘ەی یی ͘ەەی ە ە ە ە ی ی ێǡ ی ەڕە ە ە ی ی ێ ٢٠٠ ڵ ەیێ ێی ە ی Ȑەڕێ ە ە ە ە ێە ێی ۆی ەѐ.ەێ ە ی ەڕە ەە ەی ێǡ ە ە ە ەی ی ێ!


ە ەەەی ۆ ەڵی ە ەەی ۆیە ە ەیەە ێی ێی ێی ەێ ە .ەڵەی ە ە ەی ی ە ە ە ڕۆی ڵی ەە ۆ ە ی ە ی ی ە ەێ. ەە ڕۆڵەی ە ێەی ە ەڵی ڕەڕ ە.ەە ە ە ێە ە ە ەڵڕ ی ی ۆی ǘە ۆی ڕە ە ە ێە ەیی ییە.


ڵی ϡ ێییی ە ۆیە ییە ە ەҐǘی ێە ڕەی ێەە.ەێی ی ی ڕە ە ەҐǘی ەیەی یی یۆۆی یڕیی ەǐ!ەҐǘی ەیەی یی یۆۆی ەڵیەی یی ییە ۆ ی ی ییی Șە. ەیە ە ی ەҐǘی ͘ەی یی ییە! ە ʐی ەەۆ ە ە ʡ ە یۆۆی- ەҐǘی ەیەی- یی- یڕیی یی ەǡ ەێ ە ەیەە ە ی ʐǘ ەە.


ەەی ەѪەی ەێەی ی ی یی ێە ە ی ەی ۆ ێсێ ە ەјی ێە ەۆە ەۆی ە ە ەە ە ی ەەەی ێە ەە. ʐ ەەی ێە ە ە ەјی ۆی ەڵ ە ەەە ە ڕێی ە ە ەە ە ی ەەی ێە ەە. ەҐǘی ەیەی یی یڕیی یۆۆی ییی ێە ە ە ەیەی ۆڤی ە ۆڵەەە ە ەێی 䡐ۆیێ ەѡیѡ ەیەҡ ە ە ی ەیەی ەی ەە ۆە ϐ ۆڵەی ەڕی ۆ. ێە ە ە ە ̐ە ە ۆ ە ە. ێە ە ەی ە ڵە ۆە ەیەی ە ە ێ ەەی ǁۆ ەڕێەیە.
ەԘ ە ی ە یە ە ی ییە ێȐە!


ی ٢٠٢٠
ماڵپەڕی برایم فەڕشی

 

 


 

په‌یوه‌ندیپه‌رتووکخانه‌رۆشنبیرییلینکئه‌رشیفنووسه‌رانده‌سپێک